กรอกรหัสแบบสอบถาม

   แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของตลาดแรงงานในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

กรุณากรอกรหัสแบบสอบถาม โดยสามารถดูได้จากหนังสือที่ทางมหาวิทยาลัยส่งไป